Radikalleşme Üzerine Yeniden Düşünmek: Avrupa'da İslamcı ve Popülist Radikalleşme

Published on 21 August 2023 as part of the Turkish publications of the PRIME Youth project

Bu çalışmada, ‘radikalleşme’ terimi, kavramın tarihselci bir yaklaşımla geçmişten bugüne içerdiği anlamların izini sürülerek ve günümüzün indirgemeci yaklaşımından uzaklaşılarak ele alınacaktır. Bu çerçevede, radikalleşme terimi, sosyal, ekonomik ve politik baskılar karşısında kendilerini susturulmuş, dışlanmış, itaat etmeye zorlanmış ve yabancılaştırılmış olarak gören çeşitli bireylerin verdikleri savunmacı tepki ve siyaset yapma biçimi olarak tanımlanacaktır. Bu bağlamda, bu çalışma günümüzde olumsuz çağrışımlar içeren anaakım radikalleşme anlayışının eleştirisini yapmaktadır. Çalışma, Avrupa'da yaşayan ve kendilerini Müslüman olarak tanımlayan gençler ile yine bu ülkelerde yaşayan ve kendilerini yerli (native) olarak nitelendiren gençlerin radikalleşme süreçlerinin detaylarına odaklanacaktır. Bu iki grubun seçilmesinin arkasındaki temel neden, 1990'larda Balkanlar'daki savaştan bu yana medeniyetçi bir siyasi söylemin yükselişine sahne olan günümüzde her iki grubun da birbirlerini radikalleştirdiği varsayımıdır. Bu iki grubun radikalleşme süreçlerini belirleyen ana itici güçlerin, medeniyetçi, kültürelist ve dini farklılıkların yeniden üretimi yoluyla açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu yaklaşımın indirgemeci bir yaklaşım olduğu varsayımından hareketle, her iki gruptaki radikalleşme süreçlerine yön veren asıl itici güçlerin, sosyo-ekonomik, politik, psikolojik bir takım süreçler olduğu iddia edilecektir. 

Authors: